Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

BEZPEČNÁ IZOLÁCIA PROTI RADÓNU

Radón je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu obsiahnutý v zemskej kôre, ktorý vzniká pri rozpade rádioaktívneho uránu. Z podložia sa cez rôzne netesnosti dostáva priamo do stavieb. Ak sa koncentruje v obytných miestnostiach, negatívne pôsobí na zdravie človeka a zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc.

 

Orientačná mapa výskytu radónu

hydroizolacia proti zemnej vlhkosti

Povinnosť stanovenia kategórie radónového rizika stavebného pozemku určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 406/1992 Z. z. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov a vyhláška Ministerstva zdravoníctva SR č. 141/2000 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

Citované vyhlášky okrem iného určujú aj metodiku radónového prieskumu a v prípade zistenia stredného a vysokého radónového rizika ukladajú stavebníkom povinnosť vykonať príslušné opatrenia.

  Kategórie radónového rizika

  Nízke radónové riziko

  Na pozemku s nízkym radónovým rizikom sa nevyžaduje nijaké špeciálne opatrenie. Dostatočnú ochranu objektu vytvára bežná hydroizolácia navrhnutá podľa hydrogeologických pomerov.

  Stredné radónové riziko

  Na pozemku so stredným radónovým rizikom sa za dostatočné protiradónové opatrenie považuje inštalovanie protiradónovej izolácie pod všetky konštrukcie, ktoré sú v priamom kontakte so zeminou. Táto izolácia plní aj funkciu hydroizolácie. Za protiradónovú izoláciu možno považovať každú kvalitnejšiu hydroizoláciu s dlhou životnosťou a so zmeraným súčiniteľom difúzie radónu, ktorý umožňuje vypočítať pre konkrétny objekt potrebnú hrúbku protiradónovej izolácie. Protiradónová izolácia sa musí uložiť spojito v celej ploche kontaktnej konštrukcie, teda aj pod stenami. Zvláštnu pozornosť treba venovať vzduchotesnej realizácii všetkých postupov inštalácie protiradónovej izolácie. 

  Vysoké radónové riziko

  Na pozemku s vysokým radónovým rizikom možno navrhnúť ako jedinú ochranu proti radónu protiradónovú izoláciu v prípade, ak koncentrácia radónu v podloží nepresahuje 60 kBq/m3 pre dobre priepustné horniny, 140 kBq/m3 pre stredne priepustné horniny a 200 kBq/m3 pre zeminy s malou priepustnosťou. Pre objekty s kontaktnými podložiami bez pobytových priestorov platia rovnaké ustanovenia ako pri strednom riziku. V ostatných prípadoch musia byť všetky konštrukcie v priamom kontakte s podložím zabezpečené protiradónovou izoláciou, ktorá sa navyše doplní buď odvetrávacím drenážnym systémom pod objektom, alebo odvetrávanou vzduchovou medzerou pod izoláciou.

   Akú radónovú izoláciu vybrať

   Hlavné požiadavky pri výbere radónovej izolácie

   • Má stanovený súčiniteľ difúzie radónu
   • Má vysokú trvanlivosť (cekú očakávanú životnosť stavby)
   • Odolóva koróznemu namáhaniu
   • Plní súčasne hydroizolačnú funkciu stavby

   Asfaltované pásy Icopal pre radónovú ochranu budov – z modifikovaného asfaltu

   Návrh radónovej izolácie na základe

   Bezplatná technická podpora pre návrh radónovej izolácie spodnej stavby:

   Ing. Rastislav Šmehyl

   +421 915 877 514