Icopal logo - hydroizolácia, asfaltové pásy, hydroizolácia základov

protiradónová izolácia

Radón (222Rn) vzniká ako dcérsky produkt pri rozpade uránu obsiahnutého v zemskej kôre. Je to bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu. Vďaka svojim vlastnostiam radón a produkty jeho rádioaktívneho rozpadu prenikajú na povrch z relatívne veľkých hĺbok. Z podložia sa cez rôzne netesnosti a pukliny dostávajú priamo do stavieb. Ak sa radón koncentruje v obytných miestnostiach, vytvára časť vnútornej mikroklímy, ktorá negatívne pôsobí na zdravie človeka.

Nižšie sa dozviete:

 • Ktoré časti Slovenska sú radioaktívnym radónom najviac ohrozené
 • Produkty pre protiradónovú izoláciu
 • Protiradónová izolácia – postup

Protiradónová izolácia – prečo je radón nebezpečný?

Radón a jeho rozpadové produkty vdýchnuté človekom zostávajú v dýchacích cestách a nenapraviteľne ich poškodzujú. Pôvodný urán sa totiž samovoľne rozpadá na rádium, to na radón, ktorý sa ďalej premieňa na atómy pevných prvkov 218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po a 206Pb. Pre človeka nie je ani tak nebezpečný samotný radón ako produkty jeho premeny, ktoré sú už tuhé rádioaktívne látky a viažu sa na aerosóly a prachové častice vo vzduchu. Po vdýchnutí sa zachytávajú v hlienovej vrstve, ktorá tvorí súvislú vrstvu v dýchacích cestách, a tak dochádza k priamemu ožarovaniu buniek. Toto ožarovanie je považované za jednu z príčin vzniku rakoviny pľúc, pretože dochádza k nekontrolovanému deleniu buniek a k vzniku zhubného nádoru. Ide však o dlhodobú záležitosť. Riziko je tým vyššie, čím vyššia je koncentrácia radónu v prostredí. Odkiaľ môže prenikať radón?

 • z podložia pod rodinným domom
 • z vonkajšieho vzduchu dodávaného ventiláciou
 • môže sa vyparovať zo stavebných materiálov
 • môže sa uvoľňovať z vody dodávanej do objektu

Radónová mapa Slovenska

Radónová mapa Slovenska zobrazuje radónové riziko na území celej Slovenskej republiky. Zobrazuje pravdepodobnosť výskytu zvýšenej alebo vysokej úrovne objemovej aktivity radónu v podložných pôdach. Zároveň vyjadruje mieru nebezpečenstva prenikania radónu z hornín podložia a jeho kumulovania v budovách. Radónová mapa Slovenska zobrazuje najrizikovejšie miesta pre stavbu budov: Povinnosť stanovenia kategórie radónového rizika stavebného pozemku určujú:

 • vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 406/1992 Z. z. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov
 • vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 141/2000 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

Radónový prieskum (t. j. stanovenie objemovej aktivity radónu a stupňa priepustnosti pri povrchovej vrstvy) realizujú na Slovensku len autorizované firmy a úradní merači. Ich zoznam možno získať na útvare Hlavného hygienika SR. Vyhlášky (okrem iného) určujú aj metodiku radónového prieskumu a v prípade zistenia stredného a vysokého radónového rizika ukladajú stavebníkom povinnosť vykonať príslušné opatrenia.

Protiradónová izolácia – riešenia

Niektoré druhy asfaltových pásov na izoláciu základov sú vhodné aj proti radónu. Pokiaľ ide o ochranu pred radónom, medzi klady asfaltovaných pásov patrí to, že ich možno celoplošne nataviť k podkladu, čím sa vylučuje existencia vzduchovej medzery medzi izoláciou a stavebnou konštrukciou, ktorou by sa mohol radón šíriť. Asfaltované pásy Icopal pre radónovú ochranu budov – z modifikovaného asfaltu:

Asfaltované pásy Icopal pre radónovú ochranu budov – z oxidovaného asfaltu:

 • Foalbit AL S 40
 • Foalbitop
 • Glasbit G 200 S 40

Izolácia proti radónu – Ako postupovať?

Izolácia proti radónu (nepodpivničené budovy) – proti zemnej vlhkosti alebo stekajúcej vode sa v prípade nepodpivničených budov nad terénom realizuje nasledovne:

 1. Na pripravenú podkladovú betónovú konštrukciu (podkladný betón) sa v miestach vnútorných a obvodových nosných stien aplikuje penetračný náter Siplast Primer Speed SBS.
 2. Na takto pripravený, vyschnutý podklad sa nataví vodorovná protiradónová izolácia s minimálnymi presahmi 15 cm mimo muriva na obe strany, a zakryje sa vhodnou ochranou.
 3. Po vybudovaní hrubej stavby (ešte pred realizáciou podláh) sa celý podklad napenetruje a nataví sa protiradónová hydroizolácia na celú plochu. Až následne sa realizujú podlahové vrstvy.

Izolácia proti radónu (budovy so suterénom) – zemnej vlhkosti alebo stekajúcej vode sa v prípade suterénu realizuje nasledovne:

 • Postupuje sa podľa bodov 1.-3. Izolácia proti radónu, zemnej vlhkosti alebo stekajúcej vode
 • Pokračuje sa výstavbou obvodových suterénnych stien. Na ne sa z vonkajšej strany nataví zvislá protiradónová hydroizolácia na vopred napenetrovaný povrch.
 • Protiradónová hydroizolácia musí byť realizovaná aj v miestach zvislých stien, čiže v miestach, kde je zemina spojená s plášťom objektu.
 • Spojenie zvislej a vodorovnej izolácie sa rieši spätným spojom.
 • Následne sa uskutoční ochrana zvislej izolácie (prímurovka, alebo ochranné drenážne vrstvy – drenážna rohož ICODREN 10 Speed Drainage SBS, alebo nopová fólia s geotextíliou Icopal Geo Drain 8).

Izolácia proti radónu a tlakovej vode – postup:

 1. Ako prvá sa vybuduje podkladová vaňa, ktorá je väčšinou železobetónová.
 2. Takto pripravená podkladná betónová doska a zvislé steny suterénu sa vyčistia a nanesie sa penetračný náter Siplast Primer Speed SBS.
 3. Na takto pripravený, vyschnutý povrch sa nataví protiradónová hydroizolácia, a to na vnútornú stranu vo vodorovnom aj zvislom smere.
 4. Natavia sa dalsie vrstvy asfaltoých pásov zabezpečujúce ochranu proti tlakovej vode.
 5. Hydroizolačné súvrstvie musí byť chránené geotextíliou a betónovou mazaninou
 6. Nakoniec sa zrealizuje samotná železobetónová základová doska a steny železobetónovej základovej vane

Pri realizácií je dôležité postupovať vždy veľmi precízne. Je veľmi dôležité, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu hydroizolácie.

Kontakt – Bezplatná technická podpora

GLUCH, A. a kol.: Prehľadné mapy prírodnej rádioaktivity [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009. [cit.13.10.2016]. Dostupné na internete: http://mapserver.geology.sk/radio