Vyberte stranu

Obchodné a dodacie pomienky

Obchodné a dodacie podmienky

I. VŠEOBECNE

 1. Tieto Obchodné dodacie podmienky (ďalej len „OP“) platia a vzťahujú sa na dodávky tovarov realizované spoločnosťou BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o., 951 12 Ivanka pri Nitre, Mojmírovská 9, IČO: 31372961, zapísanej v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro vl.č. 10909/N, IČDPH: SK2020302537(ďalej aj len „Predávajúci“) odberateľom (ďalej aj len „Kupujúci“) objednané po dobu ich účinnosti. Tieto OP  sa v zmysle § 273 a nasl. Obchodného zákonníka považujú za obchodné dodacie podmienky pre predaj tovaru spoločnosťou BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.. Doručením písomnej objednávky a jej potvrdením vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim dohoda o ich platnosti  pre príslušný zmluvný vzťah.
 2. Pokiaľ tieto OP alebo iné písomné dohody s Kupujúcim nestanovia inak, spravujú sa vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim ustanoveniami Obchodného zákonníka (z.č. 513/1991 Zb. v platnom znení) a to aj v prípade, ak by sa inak mali spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Pre prípady, ktoré Obchodný zákonník neupravuje, sa budú subsidiárne aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Pokiaľ osobitná písomná dohoda medzi Kupujúcim a Predávajúcim stanoví iné podmienky ako sú upravené v týchto OP, majú tieto osobitne dohodnuté podmienky prednosť pred OP.

 

II. OBJEDNÁVKA

 1. Kupujúci objednáva tovar dodávaný Predávajúcim prostredníctvom aplikácie na web stránke Predávajúceho alebo doručením písomnej objednávky na e-mailovú adresu infosk@bmigroup.com. Prihlasovacie údaje obdrží Kupujúci od Predávajúceho písomnou formou a zaväzuje sa ich utajiť.
 2. Objednávka musí obsahovať riadne označenie požadovanej dodávky a taktiež spôsob platby. V prípade nejasností alebo pochybností je Predávajúci oprávnený odmietnuť takúto objednávku alebo vrátiť Kupujúcemu na doplnenie.
 3. Základné škridly 1/1 sú dodávané výlučne vo zväzkoch a oxidované asfaltové pásy a asfaltové šindle v ucelených paletových jednotkách. Informácie o počte výrobkov vo zväzkoch sú uvedené v cenníku Predávajúceho.
 4. Predávajúci potvrdí objednávku Kupujúceho vystavením  zálohovej faktúry Kupujúcemu alebo písomným potvrdením objednávky doručenou/ým poštou alebo e-mailom na adresu uvedenú v objednávke.
 5. Prípadné zmeny v objednávke bude Predávajúci akceptovať iba, ak mu budú doručené v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky. V prípade dodatočnej zmeny pôvodnej objednávky viac ako dvakrát, bude Kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok vo výške 15 € bez DPH. Každá zmena objednávky musí byť zaslaná v písomnej forme e-mailom. Zmenu objednávky nie je možné vykonať v prípade, ak už bola objednávka zadaná na prepravu. V prípade zmeny objednávky si Predávajúci vyhradzuje právo na úpravu dodacej lehoty.
 6. Za storno objednávky po zadaní na prepravu alebo 24 hodín pred dátumom nakládky bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 % z hodnoty objednaného tovaru. Za storno objednávky v prípade fotovoltaického systému bude účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z hodnoty objednaného tovaru. Za objednávky stornované po naložení objednaného tovaru na dopravný prostriedok budú navyše účtované náklady za prepravu. Ak sa Kupujúci rozhodne zmeniť termín dodania, ktorý bol určený v zmysle čl. VI, bod. 1) týchto OP, a objednaný tovar je už naložený na dopravnom prostriedku, budú mu účtované náklady za prepravu.

 

III. PREDMET DODÁVOK

 1. Aktuálny sortiment tovaru dodávaný Predávajúcim je uvedený na www.bramac.sk a www.icopal.sk, v aktuálnych prospektoch alebo iných obchodných podkladoch Predávajúceho.Predávajúci neručí za vernosť zobrazenia farieb tovaru v takýchto prezentáciách, ani za prípadné inovačné technické zmeny a úpravy vyhotovenia výrobku, ktoré nemenia účel a spôsob jeho použitia.
 2. Predávajúci neručí za úplnosť a platnosť už distribuovaných ponúk a cenníkov. Predávajúci rovnako nezodpovedá za to, že tovar uvedený už v distribuovaných ponukách a cenníkoch nie je k dispozícii k odberu a nemôže byť teda dodaný.

 

IV. CENY A RABATY

 1. Kúpna cena za tovar je stanovená podľa cenníka Predávajúceho a rabatových podmienok platných ku dňu doručenia objednávky.
 2. Základom pre výpočet :
 3. základného rabatu, naskladňovacieho rabatu, špeciálneho rabatu, reklamačného rabatu a rabatu za vlastný odvoz je cenníková cena tovarov bez DPH.
 4. platobných rabatov je fakturovaná cena bez DPH (cenníková cena tovarov znížená o všetky poskytnuté rabaty, zvýšená o všetky fakturované náklady a o hodnotu EUR paliet).
 5. Všetky rabaty okrem skonta budú zúčtované vo faktúre za dodávku tovaru, na ktorý sa vzťahujú. Skonto bude vysporiadané vždy raz mesačne, do 15 dní po skončení mesiaca, v ktorom naň vznikol nárok. Strany sa dohodli, že v prípade ak Kupujúci bude platiteľom DPH v čase vysporiadania skonta, bude toto skonto vysporiadané formou vyúčtovania v súlade s ustanovením § 25 ods.6 Zákona o DPH platného v čase podpisu tejto dohody. Pokiaľ táto podmienka nebude naplnená, bude skonto vyúčtované vo forme daňového dobropisu. Kupujúci je povinný Predávajúcemu oznámiť zmenu ohľadom jeho registrácie pre DPH. Podmienkou priznania platobných rabatov je, že Predávajúci nemá pohľadávky voči Kupujúcemu po splatnosti.V prípade zamietnutého  inkasa  bude Kupujúcemu vystavený ťarchopis vo výške poskytnutého rabatu za SEPA B2B inkaso.
 6. Strany sa tiež dohodli, že prípadné ďalšie následné zníženia cientovaru formou poskytnutia rabatov budú vysporiadané v súlade s predchádzajúcim ustanovením zákona o DPH.

 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci dodáva tovar až po jeho zaplatení (platba vopred podľa zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim).
 2. V prípade dohodnutého kreditného limitu bude tovar dodávaný bez povinnosti platby vopred. Na kreditný limit sa započítava pohľadávka Predávajúceho na zaplatenie ceny tovaru vrátane DPH, ako aj akákoľvek iná peňažná pohľadávka Predávajúceho voči Kupujúcemu, a to bez ohľadu na ich splatnosť alebo právny dôvod. Výšku kreditného limitu môže Predávajúci jednostranne prehodnotiť a zmeniť v prípade, ak dospeje k záveru, že podnikanie Kupujúceho vykazuje negatívny vývoj.
 3. Pokiaľ zálohová faktúra nebude uhradená do 21 dní odo dňa jej vystavenia, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať od Kupujúceho úhradu všetkých nákladov a strát, ktoré na strane Predávajúceho vznikli z tohto dôvodu.
 4. Kúpna cena sa považuje za uhradenú až pripísaním príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť akékoľvek dodávky a odoprieť dodanie tovaru v prípade, ak Kupujúci je v omeškaní s úhradou svojich platobných záväzkov voči Predávajúcemu.

 

VI. DODACIE PODMIENKY

 1. Dodacia lehota pri objednaní štandardného tovaru je 3 až 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim dňom po potvrdení objednávky. Dodaciu lehotu neštandardného tovaru alebo kombinácie dodávky štandardného a neštandardného tovaru je potrebné vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu dodacej lehoty počas predajných akcií.
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť v prípadoch spôsobených vyššou mocou. Za vyššiu moc budú považované nasledujúce skutočnosti, pokiaľ znemožnia realizáciu objednávky alebo ju učinia neprimerane komplikovanou: prírodné katastrofy, vojna, nepredvídaná zmena počasia, prerušenie dodávky energií, nedostatok energií alebo surovín, porucha na výrobnom zariadení, úradné zásahy a zákazy, pracovné konflikty, požiar, havária, narušenie dopravy alebo akékoľvek iné dôvody, ktoré sú mimo vplyvu a kontroly Predávajúceho. Nedodržanie termínu dodania v týchto prípadoch neoprávňuje Kupujúceho uplatniť si náhradu prípadných s tým súvisiacich nákladov.
 3. Predávajúci znáša náklady na dopravu tovaru do Kupujúcim určeného miesta v SR všeobecne dostupného pre nákladné motorové vozidlá v prípade, ak predmetom dodávky je tovar (sortiment Bramac a/alebo Icopal, resp. ich kombinácia) v hodnote minimálne 2.000 € v cenníkových cenách bez DPH. V prípade, ak predmetom dodávky bude tovar nespĺňajúci predchádzajúcu podmienku, dopravné náklady budú fakturované Kupujúcemu vo výške 45 € bez DPH za dodávku.
 4. Predávajúci dodáva tovar v mieste svojho sídla.
 5. Tovar sa považuje za dodaný:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       a.   v prípade odvozu tovaru Kupujúcim okamihom naloženia tovaru na ložnú plochu vozidla;                                                                                                                                                                                   b.   v prípade odvozu tovaru na dohodnuté miesto určenia dopravou obstaranou Predávajúcim okamihom odovzdania tovaru na jeho prepravu prvému dopravcovi. V takomto prípade         Predávajúci označí zásielku ako tovar určený pre Kupujúceho a zabezpečí, aby takéto označenie zostalo zachované po celý čas prepravy až do momentu odovzdania tovaru Kupujúcemu. V súlade s ustanovením § 444 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že za vhodné budú považovať také označenie, ktoré zabezpečí odlíšenie tovaru uloženého na ložnej ploche dopravného prostriedku od iného, na nej uloženého tovaru, a to písomným označením na obal tovaru.
 6. Kupujúci je povinný v prípade dopravy obstarávanej Predávajúcim zaistiť na mieste vykládky také podmienky, aby doba vykládky nepresiahla 2 hodiny. Pri prekročení tejto doby budú prípadné náklady za prestoj hradené Kupujúcim, a to vo výške 30 € za každú ďalšiu začatú hodinu
 7. Prípadná vykládka tovaru s použitím hydraulickej ruky je spoplatnená vo výške 5,50 € bez DPH za každú vyloženú paletu. Vykládka autom s rukou bude vždy zabezpečená iba v prípade, ak objednávka obsahuje minimálne 6 celých paliet tovaru. Ak je objednávka dodávaná po častiach, na základe rozhodnutia Predávajúceho po odsúhlasení Kupujúcim, zvyšná časť tovaru bude dodaná autom BEZ vykládky hydraulickou rukou. Kupujúci si zabezpečí vykládku. Za nedodávku sa považuje iba tovar, ktorý bol Predávajúcim potvrdený na dodanie, ale v čase nakládky vozidla sa tovar z nejakých dôvodov nenachádzal na sklade. Tovar, ktorý je dodávaný po častiach, a časť tovaru má neskorší termín dodania ako prvá dodaná časť objednávky, sa nepovažuje za nedodávku, ale za zvyšok dodávky. Rozhodnutie o dodaní len časti materiálu musí byť rozhodnutím Predávajúceho, nie Kupujúceho.
 8. Spolu s tovarom je Kupujúcemu odovzdávaný aj dodací list, na ktorom je Kupujúci povinný prevzatie tovaru potvrdiť. Potvrdenie musí obsahovať: čitateľný podpis paličkovým písmom a vlastnoručný podpis osoby, ktorá tovar preberá, prípadne aj pečiatku Kupujúceho a čitateľne napísaný dátum prevzatia tovaru. Kupujúci preberá tovar bez ohľadu na miesto jeho dodania tak, že osoba poverená jeho prevzatím sa preukáže dokladom, ktorý preukáže jej oprávnenie konať v mene Kupujúceho (výpis z OR, písomné plnomocenstvo a pod.). Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať identifikáciu osoby preberajúcej tovar za Kupujúceho, a príslušné údaje o jej identifikácii uložiť pre potreby kontroly a viesť ich vo svojom evidenčnom a informačnom systéme po dobu 4 rokov. Pri prevzatí tovaru musí preberajúci vyjadriť svoj súhlas s takýmto naložením s jeho osobnými údajmi.
 9. Pokiaľ Kupujúci neprevezme tovar v určenom mieste a čase tak, ako je uvedené v ods. 5), je povinný zaplatiť Predávajúcemu všetky náklady s tým spojené a tiež skladné vo výške 20 € bez DPH za každý deň omeškania.
 10. V prípade, ak sa Kupujúci omešká s prevzatím tovaru po dobu viac ako 2 dni, je Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a dodávku odmietnuť. V takomto prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu do 30 dní zaplatenú zálohu po odpočítaní všetkých nákladov a skladného, ako to stanovuje predchádzajúci odsek.
 11. V prípade vlastného odberu objednaného tovaru je Kupujúci povinný aspoň 1 pracovný deň vopred dohodnúť termín odberu.
 12. Ak Kupujúci neodoberie v rámci jednej nakládky tovar v hodnote minimálne 150 € bez DPH, bude Kupujúcemu účtovaný tzv. manipulačný poplatok vo výške 15 € bez DPH.
 13. V prípade nakládky tovaru v priestoroch Predávajúceho zabezpečí Kupujúci, aby posádky vozidiel dodržiavali pokyny Predávajúceho zabezpečujúce bezpečnosť v areáli a boli vybavené výstražnou vestou a bezpečnostnou   Pred vstupom do areálu je vodič vozidla povinný podpisom akceptovať  “Pokyny k nakládke vlastným vozidlom“. Upevňovacie prostriedky na zabezpečenie naloženého tovaru si zabezpečuje Kupujúci.
 14. Predávajúci môže na základe prechádzajúcej písomnej  dohody s Kupujúcim povoliť vrátenie dodaného nepoškodeného tovaru v originálnom balení. Kupujúcemu bude zúčtovaný manipulačný poplatok vo výške 20 % z predajnej ceny vráteného tovaru, t.j. Kupujúcemu bude dobropisovaná cena vráteného tovaru znížená o 20 %. Náklady na vrátenie tovaru a jeho dopravu do miesta sídla Predávajúceho znáša Kupujúci.

VII. BALENIE A SPÔSOB DOPRAVY

 1. Všetky tovary sú dodávané fóliou balené na paletách typu EUR alebo v inom vhodnom balení v závislosti od povahy a charakteru tovaru.
 2. Za každú dodanú paletu EUR s rozmerom 1200 x 800 mm účtuje Predávajúci čiastku 9 € bez DPH, paletu EUR s rozmerom 1200 x 1000 mm čiastku 15 € bez DPH a za paletu s rozmerom 1000 x 3000 mm (palety pod odkvapovými plechmi) čiastku 21 € bez DPH. Jednorazové palety Predávajúci neúčtuje.
 3. Pokiaľ Kupujúci vráti palety EUR do miesta sídla Predávajúceho najneskôr do 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru, zaväzuje sa Predávajúci túto paletu prevziať späť a Kupujúcemu vrátiť čiastku 8 € bez DPH za paletu s rozmerom 1200 x 800 mm, čiastku 14 € bez DPH za paletu s rozmerom 1200 x 1000 mm a čiastku 20 € bez DPH za paletu s rozmerom 1000 x 3000 mm. Kupujúci je povinný vrátiť palety EUR na vlastné náklady.
 4. Predávajúci spätne prevezme len palety nepoškodené a schopné ďalšieho použitia k expedícii výrobkov podľa normy STN 269110. V prípade, že Kupujúci vráti poškodenú paletu, najmä keď chýba alebo je zlomená časť palety alebo je poškodená tak, že neplní svoju funkciu, napr. chýba niektorá nožička, na ložnej ploche nie je dostatočný počet dosák, prehnitá nožička alebo doska, dosky sú z okrajového dreva alebo paleta nie je označená ochrannou známkou EUR, nie je Predávajúci povinný takúto paletu prevziať.
 5. Predávajúci môže zabezpečí zvoz EUR paliet z miesta prevádzky Kupujúcehodo svojho sídla maximálne v rozsahu dodaných a dosiaľ nevrátených paliet do 10 pracovných dníodo dňa objednania tejto služby. Zvoz organizuje Predávajúci na vlastnú zodpovednosť, Kupujúci nie je oprávnený tento organizovať a ani sám  rozhodovať o vyťažení dopravných prostriedkov organizovaných zo strany Predávajúceho. Kupujúci je povinný palety pripraviť k zvozu tak, aby tieto zodpovedali stanoveným podmienkam a nedošlo k omeškaniu s ich nakládkou. Predávajúci preberie len nepoškodené palety, uložené na seba (nie do seba). V prípade zvozu aspoň  20 kspaliet ponesie náklady na ich zvoz Predávajúci.
 6. Prípadné komisionovanie (Predávajúcim vopred skompletizovaný tovar zo sortimentu Bramac/Braas/Decra, ktorý množstvom a zložením zodpovedá jednej streche na základe objednávky Kupujúceho tak, aby bol priamo bez potreby ďalších zásahov Kupujúceho pripravený k dodaniu na príslušnú stavbu, alebo pri rozdeľovaní paliet asfaltovaných pásov a asfaltových šindľoc) je spoplatnené vo výške 15 € bez DPH.

 

VIII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A RIZIKA

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru v momente jeho dodania, nie však skôr, ako dôjde k splneniu povinnosti zaplatiť jeho cenu.
 2. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza bez ohľadu na moment prechodu vlastníckeho práva k tovaru na Kupujúceho momentom dodania tovaru.

 

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

 1. Kupujúci alebo ním poverená preberajúca osoba sú povinní prezrieť dodávaný tovar v momente jeho prevzatia. Najneskôr v tomto momente je povinný Kupujúci uplatniť nároky z vád tovaru, ktoré sú zjavné a ktoré tovar má v momente prevzatia. Za vadu zjavnú sa pritom považuje aj vada spočívajúca v nesprávnom  množstve dodaného tovaru. Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z vád tovaru, ktoré by mohli byť pri starostlivom prezretí tovaru pri jeho dodaní zistené, je vylúčené.
 2. Pokiaľ tovar nie je možné vzhľadom na spôsob prepravy prezrieť v momente prechodu nebezpečenstva škody na ňom, je možné uplatniť nároky len z takých zjavných vád tovaru, pri ktorých Kupujúci preukáže, že tieto vady tovaru mal už v momente prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
 3. Za skryté vady tovaru zodpovedá Predávajúci vtedy, ak tieto vady tovar preukázateľne mal v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Vady tovaru, ktoré nemajú charakter zjavných vád, je potrebné uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho, ak sa na ne nevzťahuje záruka za akosť.
 4. Predávajúci poskytuje nasledovné záručné doby na dodávané výrobky BRAMAC/BRAAS:                                                                                                                                                                                        30 rokov na mrazuvzdornosť betónových krytín BRAMAC (za vady betónového tovaru sa nepovažujú prípadné prechodné výkvety, odery alebo farebné rozdiely v súlade s STN EN 490)            30 rokov na kvalitu keramických krytín BRAAS                                                                                                                                                                                                                                                                     15 rokov na funkčnosť strešného systému BRAMAC/BRAAS pri dodržaní stanovených podmienok                                                                                                                                                              Kupujúci pri predaji tovaru konečnému spotrebiteľovi vyplní a tomuto odovzdá na určenom formulári doklad osvedčujúci 30-ročnú záruku na mrazuvzdornosť strešnej krytiny BRAMAC. V prípade splnenia podmienky na poskytnutie záruky na funkčnosť strešného systému BRAMAC/BRAMAC 7°/BRAAS Kupujúci pri predaji tovaru konečnému spotrebiteľovi vyplní online „Registračný formulár pre poskytnutie osobitnej záruky na funkčnosť strešného systému“. Tento formulár je dostupný na www.bramac.sk. Záručný list pre osobitnú záruku zasiela Predávajúci koncovému zákazníkovi na základe vyplneného online registračného formulára.
 5. Predávajúci poskytuje nasledovné záručné doby na dodávané výrobky ICOPAL:                                                                                                                                                                                                             1 rok na asfaltované pásy separačné a podkladové (typu „A“ a „R“)                                                                                                                                                                                                                                     5 rokov na oxidované asfaltované pásy nataviteľné                                                                                                                                                                                                                                                               10 rokov na modifikované asfaltované pásy                                                                                                                                                                                                                                                                             10 rokov na samolepiace modifikované asfaltované pásy                                                                                                                                                                                                                                                     10 rokov na asfaltové krytiny Icopal 3D                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 rokov na asfaltové krytiny Icopal 3D Gardener                                                                                                                                                                                                                                                                    10 rokov na asfaltové šindle BB Classic a OB Standard                                                                                                                                                                                                                                                         10 rokov na PVC fólie Monarplan FM,G                                                                                                                                                                                                                                                                                     2 roky na výlezy na plochú strechu AWAK                                                                                                                                                                                                                                                                    Záručná doba, ktorá sa vzťahuje na zachovanie lepivosti samolepiacich asfaltovaných pásov pred aplikáciou, v prípade ich správneho skladovania a v pôvodnom balení je 1 rok. Všetky záručné doby pre výrobky značky Icopal sa počítajú odo dňa výroby, ktorý je uvedený na každom balení výrobkov. Záruka sa vzťahuje na výrobok a týka sa zachovania hydroizolačnej funkčnosti výrobku správne aplikovaného podľa odporúčaní výrobcu a zabudovaného v systémových skladbách výrobcu. Záruka je podmienená zabezpečením vhodného spôsobu skladovania, ktorý je stanovený v technických listoch výrobkov k príslušným STN EN a podnikovým normám.                                                                                                                                                                                 Záruka sa nevzťahuje na výrobky:                                                                                                                                                                                                                                                                           Mechanicky, chemicky alebo inak poškodené                                                                                                                                                                                                                                                          Poškodené v dôsledku nesprávneho skladovania, prepravy a manipulácie u kupujúceho                                                                                                                                                                              Nevhodne použitéKtoré neboli spracované a zabudované podľa technologických predpisov výrobcu                                                                                                                                                 Neštandardné, t. j. zaradené do kategórie menejhodnotných výrobkov so zníženou kvalitou a tzv. predajný odpad
 6. Nároky z vád tovaru sa uplatňujú osobne na určenom reklamačnom mieste Predávajúceho v mieste jeho sídla alebo musia byť písomne adresované na toto miesto. Pre vysporiadanie nárokov z vád tovaru platia ustanovenia Reklamačného poriadku Predávajúceho.
 7. V prípade zistenia vady na tovare nie je Kupujúci oprávnený tovar používať a je povinný ho dopraviť na reklamačné miesto Predávajúceho, pokiaľ to jeho povaha umožňuje.
 8. Záručná doba plynie odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
 9. V prípade, ak sa na vady vzťahuje záruka za akosť tovaru, platí, že nároky z takýchto vád je potrebné uplatniť v lehote jej trvania.
 10. V prípade výskytu zjavných vád tovaru je Predávajúci povinný: a) odstrániť vady, b) vymeniť tovar za tovar nový, a to v lehote primeranej, pričom voľba patrí Kupujúcemu.
 11. V prípade výskytu chýb skrytých alebo chýb zo záruky za akosť je Predávajúci povinný: a) opraviť vady tovaru, b) vymeniť chybný tovar alebo jeho časť za tovar nový, c) poskytnúť zľavu na cenu dodaného tovaru, a to v lehote primeranej, pričom voľba patrí Kupujúcemu.
 12. Akékoľvek nároky zo zodpovednosti budú ohraničené zaplatenou cenou dodaného tovaru. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípadoch, ak všeobecne záväzný predpis stanoví inú hranicu pre nároky zo zodpovednosti za dodaný výrobok normou, od ktorej sa nemožno odchýliť.

 

X. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto OP platia na dodávky tovarov objednané Kupujúcim počnúc dňom 1.2.2019. Pre takéto objednávky sa už nepoužijú Obchodné dodacie podmienky spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o., platné od 1.1.2018.